Da Gambinoz

From QWiki

Old school Norwegian quake clan.

Members

  • Flag no.gif Huzla
  • Flag no.gif Leftie
  • Flag no.gif Escobar
  • Flag no.gif Ted Bundy
  • Flag no.gif Schizofrenic